hu
en

Digital Lens:
A múlt jövője

Digital Lens:
The future of the past

Kutatócsoportunk olyan történelmi és társadalomtörténeti kutatást végez, melynek célja feltárni a múltat a jövő eszközeivel.

Our research group carries out historical and social history research, using the tools of the future to reveal the untold stories of the past.

Rólunk

About us

Innovatív kutatási módszerek

Innovative Research Methods


Az elmúlt évtizedek digitális- és adatforradalma, digitalizációja új módszereket hívott életre mind a történet-, mind a társadalomtudományban. A kutatócsoportban a digitális történelem és a computational social science innovatív módszereivel dolgozunk, nem a hagyományos módszereket kirekesztve, hanem azokat kiegészítve.
The digital and data revolution of recent years gave rise to new research methods in the fields of history and social history. In our research projects, we apply the innovative methods of digital history and computational social science, complementing rather than excluding traditional ones.
computational social science computational social science digitális adat digital data digitális történelem digital history innovatív innovative

Interdiszciplináris történeti kutatás

Interdisciplinary History Research


A Digital Lens kutatócsoport interdiszciplináris történelmi és társadalomtörténeti kutatásokkal foglalkozik. Kutatásaink témái és a használt módszerek több tudományterülethez is kapcsolódnak. A kutatócsoport az ELTE Research Center for Computational Social Science része.
The Digital Lens Research Group focuses on interdisciplinary history and social history research. The research methods and topics are at the intersection of several scientific fields. Our research group was launched as a part of the ELTE Research Center for Computational Social Science at ELTE University, Faculty of Social Sciences.
interdiszciplináris history társadalomtörténet interdisciplinary történelem social history

Széleskörű kommunikáció

Comprehensive Communication


Tudományos eredményeinket folyamatosan és számos platformon kommunikáljuk. A tudományos közösség felé történő kommunikációt éppen annyira fontosnak tartjuk, mint azt, hogy eredményeinket az érdeklődő nagyközönség is megismerhesse.
We are committed to communicating our research results via numerous platforms continuously. We find it equally important to share our findings with the scientific community and broader audiences.
adatvizualizáció data visualization hétköznapi történelem public accessibility közérthetőség public history tudományos scientific

Sokszínű csapat

Diverse Team


A Digital Lens sokszínű csapatában van történész, szociológus, statisztikus, adattudós, vizualizációs szakember. Fontos számunkra a fiatal kutatók bevonása. Csapatunkban egyetemi hallgatóknak is lehetőséget biztosítunk új, gyakorlati ismeretek megszerzésére.
In the diverse team of Digital Lens, historians, sociologists, statisticians, data scientists, and visualization experts work together. Our mission is to involve young researchers in our projects and provide an opportunity for university students to practice their skills in a real-life research scenario.
csapatmunka cooperation együttműködés diversity interdiszciplináris interdisciplinary sokszínűség teamwork

Digitális kutatási, elemzési technikák

Digital Research and Analysis Techniques


A digitális történelem fejlett számítógépes elemzési eszközökkel vizsgál digitalizált történelmi forrásokat. A computational social science az adattudomány, a mesterséges-intelligencia, a network elemzés módszereit adaptálja társadalomtudományos témákra. Mindkét terület fontos része az adatok vizualizációja.
The discipline of digital history examines digitalized historical sources with computational analytics tools. Computational social science adapts the methods of data science, AI, and network analytics to researching social scientific problems. Data visualization plays an important role in both disciplines.
computational social science data visualization digitális történelem digital history hálózatelemzés natural language processing természetesnyelv-feldolgozás network analysis
A Digital Lens kutatómunkájában
fontos a vizuális megjelenítés.
 • a vizuális megjelenítés.
 • a vizualizáció.
 • az interdiszciplinaritás.
 • a múlt feltárása.
 • az újszerű módszertan.
 • az innováció.
 • a személyes történelem.
 • a társadalomtörténet.
 • a digitális történelem.
 • az automatizált szövegelemzés.
 • a módszertani sokszínűség.
 • a mindennapi történelem.
 • a mikrótörténelem.
 • a holokauszt.
 • a csapatmunka.
 • a levéltár.
 • az együttműködés.
 • a mélyolvasás.
 • a távoli olvasás.
We heavily rely on visual representation in our research.
 • visual representation
 • visualization
 • interdisciplinarity
 • exploration of the past
 • novel methodology
 • innovation
 • private history
 • social history
 • digital history
 • automated text analytics
 • methodological diversity
 • public history
 • microhistory
 • Holocaust
 • teamwork
 • the archives
 • cooperation
 • deep reading
 • distant reading

Hírek és eredmények

News and publications

Peszach, mint a szabadság és a rabság körforgásának szimbóluma

Peszach ünnepéről egy rövid összefoglaló és az ünnep felfedezése a DEGOB jegyzőkönyvekben

Fontos olvasmányaink 1. – Primo Levi: Akik odavesztek és akik megmenekültek

Fontos olvasmányaink 1. – Primo Levi: Akik odavesztek és akik megmenekültek

A nyelv különböző funkciói. Kende Nikoletta bemutatja egyik legfontosabb olvasmányát.

„Lehet-e egy áldozat egyetlen szám vagy adat?” – A holokauszt-reprezentáció etikai kérdéseiről

 A kutatócsoport keretein belül készült szakdolgozatok egyike az etika kérdéskörét járja körbe.

A DEGOB jegyzőkönyvek története

2 év, 12 kérdéscsoport, 4000 jegyzőkönyv, 5000 túlélő, avagy: hogyan jöttek létre a DEGOB-jegyzőkönyvek?

Pesach as a symbol of the cycle of freedom and captivity

A brief summary of the holiday of Pesach and its appearance in the DEGOB protocols

Our favorite books 1. – Primo Levi, Uri S. Cohen

Our favorite books 1. – Primo Levi, Uri S. Cohen

We asked Nikoletta Kende to introduce the most impactful book she has read about the Holocaust.

Showcasing the work of Digital Lens research group

05.26
Our research group, ”Digital Lens” (dl.rc2s2.elte.hu) is part of the ELTE Research Center for Computational Social Science (rc2s2.elte.hu/en). We use computational tools, Natural Language Processing, (...)

"Is a victim equal to a single number or datapoint?" – On the ethical issues of Holocaust representation

One of the theses produced within the framework of the research group deals with the issue of ethics.

The History of the DEGOB protocols

2 years, 12 question groups, 4 000 testimonies, 5 000 interviewees – how did the corpus of the DEGOB protocols come to be?

Adatvizualizációk

Data visualizations

Projektjeink

Projects

Korai visszaemlékezések

A zsidó üldözöttek tanúvallomásainak felvétele Magyarországon a felszabadulást és a táborokból való hazatérést követően azonnal megkezdődött. Budapesten már 1945-ben holokauszt-túlélők sokasága mesélte el megpróbáltatásait a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) dolgozóinak.

Kutatócsoportunk ezeket a kivételes értékű tanúvallomásokat kívánja innovatív, digitális eszközökkel elemezni és minél szélesebb közönségnek bemutatni.

Early Testimonies

In Hungary, the documentation of Jewish Holocaust survivors’ testimonies started right after liberation and the survivors’ return to the country. Beginning in 1945, the National Committee for Attending Deportees (DEGOB) began recording the personal stories of a great number of Holocaust survivors in Budapest.

The aim of our research is to analyze these invaluable testimonies with digital tools in order to curate and disseminate the related findings to the wider audiences.

Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság

National Committee for Attending Deportees (DEGOB)

A DEGOB 1945 márciusában alakult Budapesten. Tevékenysége három fő területet ölelt fel:
DEGOB was founded in March 1945 in Budapest, Hungary. Its core activities were
a külföldön rekedt holokauszt-túlélők hazaszállítását to organize the return of those Holocaust survivors who were liberated abroad a segélyezést és szociális tevékenységet to arrange the coherent distribution of relief and social aids és a dokumentációs tevékenységet as well as to collect and document data on survivors and victims.

Elfeledett kincsek

Forgotten Treasures

A DEGOB munkatársai mintegy 5000 túlélő visszaemlékezéseit rögzítették rögtön hazatérésük után. Évtizedekig senki nem foglalkozott a Magyar Zsidó Levéltárban megbújó gyűjteménnyel. Kiderült, hogy ami csak egy bejegyzés volt a nyilvántartásban, valójában 3600 jegyzőkönyvet takar.
The employees of DEGOB recorded the testimonies of approximately 5000 survivors right after their return to Hungary. For decades, no one paid attention to the collection hiding in the Hungarian Jewish Archives. The one entry in the registry book turned out to be 3,600 testimonies.

A DEGOB jegyzőkönyvek újszerű elemzése

Innovative Analysis of DEGOB Protocols

Kutatási projektünk célja, hogy a jegyzőkönyveket újfajta, innovatív módszertan segítségével elemezzük. Kutatásunkban a hagyományos kvalitatív és kvantitatív módszerek mellett
Our research goal is to analyze the protocols with an innovative methodology. In our research, beyond traditional qualitative and quantitative methods, we deploy
az automatizált szövegelemzés automated text analysis a mesterséges intelligencia artificial intelligence és a vizualizációk is fontos szerephez jutnak. and data visualization.

Történelmi feltárás és személyes történelem

Historical Exploration and Personal History

A gyűjtemény nem teljes, így célunk további jegyzőkönyvek, dokumentumok felkutatása akár levéltárakban, akár családi gyűjteményekben. Fontosnak tartjuk a történelem személyessé tételét és ennek érdekében célunk megkeresni azoknak a túlélőknek családjait és leszármazottait, akik alakították a DEGOB életét és munkásságát.
The collection is not intact, for which reason we are searching for further protocols and related documents either in public or private archives. We believe that it is essential for the understanding of this history that the people behind it step to the forefront and their stories become uncovered. Therefore, we plan to contact the families of those survivors who contributed to and had a significant impact on DEGOB’s operation and history.
„Én két hétig dolgoztam a gázkamráknál, aztán sikerült megszöknöm, úgyhogy egy arra haladó transzporthoz csatlakoztam. A B2 lágerba mentünk. Itt pillantottam meg egyik nap édesanyámat a szomszédos C lágerban. Rosszul nézett ki és tönkrement. Én mindig beszélgettem vele a dróthatárnál, habár ez tilos volt. Mindig átkiáltottunk egymásnak egy pár szót. Egy reggel megint beszélgettem vele és volt egy darab kenyerem, amit át akartam neki adni és azt mondtam: »Édesanyám, gyere közelebb, mert át akarok neked adni egy darab kenyeret«, és amikor a dróthoz mentem és a kenyeret átadtam, a ruhám beleakadt a drótba és kértem édesanyámat segítsen kibogozni, a Wache [őr] meglátott és édesanyámat rögtön agyonlőtte. Halántékon találta el. Szegény, gyönyörű két szeme volt és olyan csodálkozva nézett rám, amikor elesett, és utolsó mozdulatával a drót alatt a kenyeret még átnyújtotta nekem, még akkor is rám gondolt. Én abban a percben elájultam és csak a blokkban tértem magamhoz. Rettenetesen kikeltem Isten ellen, szidalmaztam és ellenszegültem. Össze-vissza szaladtam és fejemet a falba vertem. Törtem-zúztam, akkor egy ideig egészen megőrültem, aztán teljesen apatikus állapotba kerültem. Csak ültem a hideg földön és nem törődtem semmivel.”
„I worked at the gas chambers for two weeks, then I managed to escape by joining a transport that was passing by. We were going to camp B2. This is where one day I glimpsed my mother in the neighbouring camp C. She looked bad and broken. Usually I would converse with her at the wire, although it was prohibited. We would shout a few words over to each other. One morning I was talking to her and I had a piece of bread I wanted to pass over to her. I told her: "Mother, come closer, I want to give you a piece of bread" and when I walked to the wire and handed the bread over to her, my dress got caught in the wire, so I asked my mother to help me untangle it. The Wache [guard] saw us and shot my mother. She was shot in the temple. Poor her, she had beautiful eyes and she was staring at me in astonishment as she was falling and she passed the bread to me under the wire with her last motion. She was still caring for me, even then. I passed out immediately and regained my consciousness only in the block. I was raging terribly against God, cursing and defying him. I was running up and down and hit my head against the wall. I was breaking everything in my reach, at that moment I went completely insane, and then I sunk into apathy. I was just sitting on the cold ground and did not care about anything.”

Idézet egy visszaemlékezésből Quote from a recollection

Sokrétű kutatási kérdések

Diverse Research Questions

Kutatási kérdéseink a holokauszt nyelviségéhez, az üldöztetés topográfiájához és a férfiak és nők eltérő tapasztalataihoz kapcsolódnak.
Our research project revolves around the problems of Holocaust language, topographies of persecution, and the different experiences of men and women.
Nemi különbségek
Gendered exprecience
Kutatócsoportunk a nemek szerinti tapasztalatokra külön fókuszál.
Our research group has a particular interest in the differences between the gendered experiences of the Holocaust.
Melyek voltak az eltérő és a hasonló női és férfi tapasztalatok? What are the similarities and discrepancies between the male and female experiences? Máshogyan vallanak-e szenvedéseikről a férfiak és a nők? Do men and women testify about their suffering in a different manner? Milyen különbségek következnek a nők és férfiak eltérő topográfiai tapasztalataiból? What differences surface due to the distinct topographical experiences of women and men?
Nyelviség
Language
A holokauszt nyelviségével kapcsolatos kutatási irányunk fő kérdése, hogy melyek a zsidó holokauszt-túlélők jegyzőkönyvekben használt nyelvezetének főbb jellemzői?
The main questions of our research on Holocaust language include the unique features that define the language Holocaust survivors used and DEGOB recorded in the protocols.
Hogyan beszélnek a túlélők közvetlenül az átélt borzalmak után a történtekről? How did the survivors speak about their experiences immediately after escaping the different horrific events? Vannak-e eltérések különböző túlélő csoportok között? Are there differences between the language use of varying survivor groups? Hogyan viszonyul a túlélők által használt nyelv a korra jellemző közbeszédhez, például a korabeli sajtó nyelvezetéhez? How and to what extent does their language compare to the colloquial language of the era, for example to the language used by the press?
Topográfia
Topography
Kutatási érdeklődésünk másik iránya az üldöztetés és a túlélés topográfiájával foglalkozik.
The second leg of our research deals with the topography of persecution and survival.
Honnan deportálták a túlélőket? Where were the survivors deported from? Milyen helyeken voltak a holokauszt során? Where were they during the Holocaust? Mi jellemezte a felszabadulás utáni időszakot? How did they describe the time period after liberation? Milyen útvonalon és miként érkeztek vissza Magyarországra? On what route and how did they get back to Hungary?

Csapat

Team

Dr. Barna Ildikó

kutatásvezető, társalapító, szociológus

Ildikó Barna, Ph.D.

project leader, co-founder, sociologist


A kutatási projekt egyik megálmodója és vezetője vagyok. Meggyőződésem, hogy egy teljesen új világ tárul fel előttünk akkor, amikor a történelmet a társadalomtörténet és más tudományterületek látásmódját is felhasználva újfajta, digitális módszerekkel kutatjuk.
I am the leader and one of the founders of the Digital Lens project. I am convinced that combining interdisciplinary research and digital methods in the fields of history and social science reveals an entirely new and unknown layer of our past.
computational social science computational social science digitális történelem history innovatív kutatás Holocaust

Szabó Alexandra M.

kutató, társalapító, történész

Alexandra M. Szabó

researcher, co-founder, historian


A projekt egyik megálmodójaként a kutatási és kommunikációs feladatokat vezetem. Céljaim közé tartozik a történészi szakma sokszínű gyakorlati kiterjesztése, amit főként csapatmunkával és a szélesebb nyilvánosság felé való nyitással képzelek el.
As one of the founders of the project, I am managing the research and communications tasks. My mission is to extend the possibilities of professional historical research, to which this project speaks to in terms of teamwork and practices of public history.
holokauszt history innovatív kutatás history as a profession történelem Holocaust

Katona Eszter

kutató, adattudós, vizualizációs szakértő

Eszter Katona

researcher, data scientist, visualization expert


A projektben a természetesnyelv-feldolgozás és adatvizualizáció munkacsoportokat vezetem. Izgalmas számomra, ahogyan a DEGOB jegyzőkönyvekből mintázatok rajzolódnak ki, és megjelenítik a túlélők történetét.
In the project, I lead the natural language processing and data visualization teams. It is thrilling for me to see how certain patterns emerge from the DEGOB protocols, and how these patterns reveal the untold stories of the survivors.
adatvizualizáció computational social science computational social science data visualization nlp nlp

Knap Árpád

kutató, adattudós, web szakértő

Árpád Knap

researcher, data scientist, web expert


Kutatásaimban a természetesnyelv-feldolgozás módszereit alkalmazom, és nagyon izgalmasnak tartom ezeket történelmi kutatásokban is bevetni. A projektben a weboldallal kapcsolatos teendők koordinálásáért felelek.
In my research projects, I use natural language processing methods, which I find intriguing to apply in historical research as well. In the Digital Lens project, I am responsible for the coordination of all tasks related to the website’s maintenance and content management.
computational social science computational social science nlp nlp weboldal webpage

Fodor Alexandra

gyakornok, egyetemi hallgató

Alexandra Fodor

intern, university student


Szociológia alapszakos hallgatóként a projektben, mint gyakornok veszek részt. Ezáltal lehetőségem van innovatív kutatási módszereket megismerni és tapasztalatot szerezni. A projekt interdiszciplináris jellege pedig különösen érdekes számomra.
As an undergraduate student majoring in sociology, I support the project as an intern. This way, I can get familiar with innovative research methods and gain new experiences. I find the project’s interdisciplinary approach especially interesting.
adatvizualizáció data visualization szociológia sociology topográfia topography

Kende Nikoletta

gyakornok, egyetemi hallgató

Nikoletta Kende

intern, university student


Szociológia alapszakos hallgatóként a projektben mint gyakornok igyekszem a munkafolyamatokat gördülékennyé tenni és tapasztalatot szerezni. Célom, hogy feltérképezzük a holokauszt-túlélők által használt nyelv jellemzőit, így én ebben vállalok szerepet.
As an undergraduate major in sociology and intern, my role in the project is to support the smooth transition between work processes. My goal is to map the language used by Holocaust survivors, and this is the part of the research I contribute the most to.
holokauszt Holocaust nyelviség Holocaust language szociológia sociology

Schönborn Laura

gyakornok, egyetemi hallgató

Laura Schönborn

intern, university student


Szociológia alapszakos hallgató vagyok, a kutatócsoport munkájában gyakornokként veszek részt. A projektben a fő feladatom a jegyzőkönyvek feldolgozása és elemzése, melynek során az elsődleges célom a gender és a holokauszt összefüggésének vizsgálata.
I am an undergraduate student majoring in sociology, who participates in the research project as an intern. My main task in the project is the processing and analysis of protocols, while my primary goal is to examine and understand the connection between gender and the Holocaust.
gender gender szociológia sociology

Szopkó Zsófia

gyakornok, egyetemi hallgató

Zsófia Szopkó

intern, university student


Szociológia alapszakos hallgató vagyok, gyakornokként a projekt módszertani oldalához kapcsolódom, valamint a holokauszt ábrázolás etikai kérdéseivel foglalkozom. A sokszínű feladatokon keresztül egy kutatási projekt minden részletébe betekintést nyerhetek.
As an undergraduate majoring in sociology, I take part in the project as an intern mostly involved in methodological questions and the ethics of Holocaust representation. I have the opportunity to gain insight into a large-scale, real-life research project.
adatvizualizáció data visualization etika ethics holokauszt Holocaust

Partnereink

Partners


Kapcsolat

Contact

Postacím

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Postbox

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Kutatóközpontunk weboldala

ELTE RC2S2

Research center website

ELTE RC2S2
© Digital Lens 2022. Minden jog fenntartva
© Digital Lens 2022. All rights reserved.